ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 НОВИНИ    Съдебни заседатели  
 

В Ъ Т Р Е Ш Н И   П Р А В И Л А
 
за организацията на работа и правилата за поведение на
съдебните заседатели в ОКРЪЖЕН СЪД  - гр. ПЛЕВЕН
 
  
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. С настоящите правила се уреждат организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели в ПЛЕВЕНСКИ окръжен съд и взаимодействието им със съдиите и съдебните служители от окръжния съд.
Чл. 2. При осъществяване на дейността си съдебните заседатели са политически неутрални.
Чл. 3. При осъществяване на своите функции съдебните заседатели са независими и се подчиняват само на закона.
Чл. 4. Съдебните заседатели имат еднакви права и задължения със съдиите.
Чл. 5. На всеки съдебен заседател се издава служебна карта от административния ръководител на окръжния съд.
Чл. 6. При влизане в съдебната палата съдебните заседатели показват на съдебната охрана служебните си карти.
Чл. 7. Съдебните заседатели връщат служебна си карта на административния секретар при изтичане на мандата им или при предсрочно освобождаване от длъжност.
 
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
 
Чл. 8. (1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на окръжния съд.
(2) Разпределението на съдебните заседатели като членове на съдебни състави се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.
(3) Когато след първото откриване на съдебното заседание, не се даде ход на делото и съдебното заседание се отлага, съдебните заседатели, членове на съдебния състав остават и за следващото заседание. Промяна на съдебните заседатели може да се извърши, само ако някой от тях предварително е заявил, че не може да участва или не се яви на следващото заседание.
Чл. 9. Уведомяването на съдебните заседатели, за участие като членове на съдебни състави по дела, за които са разпределени, се извършва писмено чрез призовка, а в бързи случаи- по телефона.
Чл. 10. Съдебните заседатели влизат в съдебно заседание в представително облекло.
Чл. 11. Съдебният заседател, при осъществяване на своите функции, е длъжен:
1. да се запознае с материалите по делото, за което е разпределен, преди участие в първото съдебно заседание;
2. да се яви за участие в съдебното заседание по делото, за което е призован, не по-малко от 10 минути преди определеното време за начало на заседанието;
3. да изчаква началото на съдебното заседание в стаята за съвещания към заседателната зала;
4. при заемане на местата от състава на съда в заседателната зала, за започване на съдебното заседание, по-възрастният съдебен заседател да сяда отдясно на председателя на състава;
5. по време на съдебното заседание да изключва мобилния си телефон;
6. при отлагане на делото сам да се информира за времето и мястото на провеждане на следващото съдебно заседание;
7. при невъзможност да участва в следващото съдебно заседание по дела, на които е даден ход (болен, командировка, извън страната и др.), да уведомява писмено (искане, заявление) председателя на окръжния съд, а при неотложна необходимост – по телефона, административния секретар (съдебния администратор) или служител от наказателното деловодство.
8. при невъзможност да участва в съдебни заседания за определен период от време, поради лична или служебна заетост, да уведомява своевременно писмено председателя на окръжния съд;
9. при промяна на настоящия адрес или телефона за връзка да информира административния секретар (съдебния администратор);
10. да уведоми председателя на съдебния състав при наличие на някое от основанията за отвод, предвидени в чл. 29 от НПК и сам да си направи отвод от състава на съда;
11. да не изразява предварително становище по възложените му дела, както и становище по дела, които не са му възложени;
12. на тайното съвещание на съдебния състав за постановяване на присъдата, да се изказва и гласува преди съдиите;
13. при подписване на присъдата с особено мнение, да подписва и мотивите към нея, както и да изложи особеното си мнение в писмена форма в определения срок предвиден в чл. 308 от НПК;
14. да пази тайната на съвещанието при решаването на делата.
Чл. 12. (1) За запознаване с материалите по делото, за което са призовани, съдебните заседатели получават папката с документите по делото от съдебните служители, отговарящи за наказателните дела, срещу представяне на служебната си карта или призовката.
(2) Не се разрешава изнасянето на папката от стаята и изваждането на документи от нея.
Чл. 13. (1) Съдебните заседатели поставят въпросите, касаещи организацията на тяхната работа, на административния секретар – пряко или чрез съвета на съдебните заседатели.
(2) Когато съдебният заседател не е удовлетворен от отговора (решението) на административния секретар той има право да иска среща и да бъде приет от съдебния администратор или председателя на окръжния съд.
Чл. 14. (1) За участието си в съдебни заседания, за всеки заседателен ден, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се изплаща ежемесечно.
(2) Размерът на възнаграждението се равнява на 1/22 на ден от 50% от основната заплата на съдия в окръжния съд.
(3) Възнаграждението се съобщава на съдебните заседатели от председателя на съдебния състав и се отразява в разходен касов ордер, който се подписва от него.
(4) Разходните касови ордери се предават в счетоводството на окръжния съд от съдебния секретар на заседанието.
(5) Общото възнаграждение се отчита към 17-то число на месеца и се изплаща по банков път, в сметка посочена от съдебния заседател.
(6) На съдебните заседатели, които не са от гр. Плевен, за участието им в съдебни заседания, се изплащат финансови средства за пътуването им от населеното място до гр. Плевен и обратно.
Чл. 15. (1) Съдебният заседател може да бъде освободен предсрочно по предложение на председателя на окръжен съд на основание изискванията предвидени в чл. 71 от ЗСВ.
(2) Когато освобождаването е по искане на съдебния заседател, той подава искане (заявление) до председателя на Апелативния съд – гр. В. Търново, чрез  ПЛЕВЕНСКИ окръжен съд.
Чл. 16. (1) На съдебния заседател, за неизпълнение на задълженията му, може да бъде наложена глоба от председателя на окръжния съд в размер от 50 до 500 лева.
(2) Преди налагане на глобата председателят на окръжния съд предоставя възможност на съдебния заседател да даде обяснения.
(3) По жалба на наказания съдебен заседател, председателят на апелативния съд може да отмени или намали размера на глобата.
Чл. 17. (1) Съдебният администратор предоставя на председателя на съвета на съдебните заседатели списък на всички съдебни заседатели от окръжния съд с трите имена, настоящия адрес и телефоните за връзка.
(2) Председателят на съвета използва информацията от списъка по ал. 1 само в интерес на служебните си задължения, при спазвате на закона за защита на личните данни.
Чл. 18. Съдебният администратор периодично организира повишаване на квалификацията на съдебните заседатели и оказва съдействие на съвета на съдебните заседатели при подготовка и провеждане на общите събрания.
Чл. 19. Ръководството на окръжния съд осигурява, при поискване от съвета на съдебните заседатели, служебно помещение за провеждане на общите събрания или заседания на съвета, както и нормативни и други материали във връзка с работата на съдебните заседатели.
 
ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
 
Чл. 20. Съдебните заседатели изпълняват задълженията си компетентно, добросъвестно и безпристрастно, вземайки предвид само обществения интерес и обстоятелствата по всеки конкретен случай.
Чл. 21. Съдебните заседатели вземат решения по наказателните дела по вътрешно убеждение основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.
Чл. 22. Съдебните заседатели могат да участват в обществени изяви, които не влизат в противоречие с настоящите правила.
Чл. 23. При и по повод осъществяване на функциите си, както и в обществения и личен живот, съдебните заседатели са длъжни:
1. да не уронват престижа на съдебната система и да опазват честта и достойнството на съдебния заседател;
2. да поддържат коректни взаимоотношения със съдиите и съдебните служители от окръжния съд;
3. да не осъществяват лични отношения със страните по разглежданите от тях дела;
4. да не използват положението си за лично облагодетелстване или в полза на трети лица;
5. да се отнасят с дължимото уважение към правата и интересите на всички участници в съдебния процес;
6. да пазят информацията, станала им известна при осъществяване на правомощията им като държавна, служебна или лична тайна;
7. заедно със съда да гарантират правото на защита на обвиняемите и приложението на презумпцията за не виновност;
8. да не предоставят информация на медиите относно дейността на съдебните състави в които участват.
 
ІV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ
 
Чл. 24. Представителни органи на съдебните заседатели в ПЛЕВЕНСКИ окръжен съд са ОБЩОТО СЪБРАНИЕ и СЪВЕТА на съдебните заседатели.
Чл. 25. (1) Общото събрание се състои от всички съдебни заседатели на окръжния съд.
(2) Съдебните заседатели могат да упълномощят, с изрично писмено пълномощно, друг съдебен заседател в окръжния съд, който да ги представлява на общото събрание, като един пълномощник може да представлява най-много трима съдебни заседатели.
Чл. 26. Общото събрание на съдебните заседатели:
1. приема, изменя и допълва вътрешните правила за организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели в ПЛЕВЕНСКИ окръжен съд;
2. избира и освобождава членовете на СЪВЕТА на съдебните заседатели;
3. приема решения за подобряване организацията на работа и защита на професионалните интереси на съдебните заседатели.
Чл. 27. (1) Общото събрание се свиква по решение на съвета на съдебните заседатели не по-малко от един път в годината.
(2) Общото събрание може да се свиква и по искане на една пета от съдебните заседатели в окръжния съд, отправено писмено до съвета, което се удостоверява с техните подписи.
(3) Ако съветът на съдебните заседатели не свика общото събрание в едномесечен срок от датата на поискване, то се свиква от съдебните заседатели, поискали свикването му.
(4) За участие в общото събрание съдебните заседатели се уведомяват писмено или по телефона от председателя и членовете на съвета (съдебните заседатели поискали свикването му), най-малко седем дни преди провеждане на събранието. Поканата или съобщението трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане, както и по чия инициатива се свиква.
(5) Дневният ред на общото събрание се определя по решение на съвета на съдебните заседатели, като може да бъде допълван по предложение на съдебните заседатели, до гласуването му на събранието.
(6) Общото събрание се провежда и е законно, ако на него присъстват повече от половината от всички съдебните заседатели в окръжния съд. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита законно, ако на него присъстват най-малко една трета от съдебните заседатели.
(7) Общото събрание се председателства от председателя, зам. председателя или определен член на съвета.
(8) Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство (50%+1 гласа) от присъстващите съдебните заседатели, с явно гласуване. Решенията са задължителни за всички съдебни заседатели.
(9) Членовете на съвета се избират с обикновено мнозинство. Ако при първото гласуване не се получи нужното мнозинство, гласуването се повтаря и за избран се смята този, който е получил (тези, които са получили) най-много гласове.
(10) Членовете на съвета могат да бъдат освободени предсрочно по тяхно искане, при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година или не спазване на вътрешните правила.
(11) При избор на нови членове на съвета, на мястото на освободените по предходната алинея, се избира и комисия по избора в състав от 3 /трима/ членове, от които един се избира за председател. Изборът се извършва съгласно разпоредбата на ал. 9.
Чл. 28. (1) Съветът на съдебните заседатели осъществява връзка със съдебния администратор на Окръжния съд за организацията на работа на съдебните заседатели и за доброто взаимодействие със съдиите.
(2) Съветът се състои от нечетен брой членове – от 9 (девет) до 13 (тринадесет).
(3) Мандатът на членовете на съвета е 5 (пет) години.
Чл. 29. Съветът на съдебните заседатели:
1. свиква, подготвя, организира и провежда общите събрания на съдебните заседатели;
2. изготвя и съгласува вътрешните правила;
3. избира от своя състав председател и зам. председател на съвета;
4. разпределя задълженията между членовете на съвета;
5. представлява съдебните заседатели пред ръководството на окръжния съд и определя обема на представителност на членовете си;
6. упълномощава председателя на съвета да представлява съдебните заседатели пред ръководството на окръжния съд или други институции, имащи отношение към статута на съдебните заседатели, за времето през което съветът не заседава;
7. съвместно със съдебния администратор периодично организира повишаване на квалификацията на съдебните заседатели;
8. приема решения за подобряване организацията на работа и защита на професионалните интереси на съдебните заседатели;
9. осигурява изпълнение на решенията на общото събрание.
Чл. 30. (1) Съветът на съдебните заседатели се свиква от председателя на съвета, по негова инициатива, и провежда заседания не по-малко от един път на шест месеца.
(2) Съветът може да се свиква и по искане на една пета от членовете на съвета, отправено писмено до председателя на съвета, което се удостоверява с техните подписи.
(3) Ако председателят не свика съвета в седемдневен срок от датата на поискване, то съветът се свиква от членовете, поискали свикването му.
(4) За участие в заседанията на съвета членовете му се уведомяват писмено или по телефона от председателя или зам. председателя на съвета (членовете поискали свикването му), най-малко три дни преди провеждането. Поканата или съобщението трябва да съдържа дневния ред, времето и мястото на провеждане, както и по чия инициатива се свиква.
(5) Дневният ред на заседанието се определя от председателя на съвета, като може да бъде допълван по предложение на членовете на съвета, до гласуването му в заседанието.
(6) Заседанията се ръководят от председателя на съвета, а в негово отсъствие от зам. председателя.
(7) Заседание на съвета се провежда, ако на него присъстват повече от половината от членовете на съвета. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място, при същия дневен ред и се счита законно, ако на него присъстват най-малко една трета от членовете.
(8) Решенията на съвета се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове и с явно гласуване.
(9) Заседание на съвета, за избор или предсрочно освобождаване на председател или зам. председател на съвета, се провежда, ако на него присъстват не по-малко от две трети от членовете на съвета, а решенията се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове и с явно гласуване.
(10) Всеки член на съвета може да упълномощи, с изрично писмено пълномощно, друг член на съвета, който да го представлява на заседанието, като един пълномощник може да представлява най-много трима членове. В протокола изрично се отбелязва кой член от кого се представлява, а пълномощното се прилага към протокола.
(11) Съветът на съдебните заседатели може да взима своите решения и неприсъствено, ако всичките му членове са заявили съгласието си за това. Решението се счита за взето, след като протоколът се подпише от толкова членове, колкото е достатъчно за взимане на решението.
(12) Председателят и зам. председателят на съвета могат да бъдат освободени предсрочно по тяхно искане, при трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от една година или не спазване на вътрешните правила.
(13) Изборът на нов председател или зам. председател на съвета, на мястото на освободения по предходната алинея, се извършва съгласно разпоредбата на ал. 9.
Чл. 31. (1) По време на провеждане на общите събрания и заседанията на съвета на съдебните заседатели се водят протоколи, които се подписват от председателя на съвета и протоколчика.
(2) Един екземпляр от протоколите се изпраща на председателя на окръжния съд, като се завежда с входящ номер в регистратурата на окръжния съд.
(3) Председателят на съвета съхранява и отговаря за документите, които се изготвят от съвета.
(4) При избор на нов съвет или председател документите се предават на него.
 
           ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Вътрешните правила са изготвени на основание изискванията на чл. 18 от Наредба № 2 от 08.02.2008 г. за съдебните заседатели, издадена от министъра на правосъдието.
§ 2. Системното не изпълнение на тези правила е основание за предсрочно освобождаване на съдебния заседател съгласно изискванията на чл. 71, т. 5 от ЗСВ.
§ 3. Изискванията, включени в настоящите правила, свързани с изпълнение от ръководството на Плевенския окръжен съд, са съгласувани със съдебния администратор на окръжния съд.
 
 
ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА за организацията на работа и правилата за поведение на съдебните заседатели в Окръжен съд – гр. Плевен са приети на ОБЩО СЪБРАНИЕ на съдебните заседатели, проведено на 18.02.2010 г.
 
 
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
 
 
Подписаният/та ....................................................................., ЕГН: ......................., съдебен заседател в Окръжен съд – гр. Плевен, с настоящето 
 
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М
 
............................................................................................................, ЕГН: ............................, съдебен заседател в Окръжен съд – гр. Плевен. 
 
1. Да ме представлява на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдебните заседатели, което ще се проведе на ____.____. 20____ г, да се изказва и да гласува вместо мен.
 
2. Във връзка с горното да се подписва от мое име там където стане нужда.
 
 
 
____.____.20___ г.                                                УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ____________
 
 
 
 
 
 
 
 
П Ъ Л Н О М О Щ Н О
 
 
Подписаният/та ....................................................................., ЕГН: ......................., съдебен заседател в Окръжен съд – гр. Плевен, с настоящето 
 
У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М
 
............................................................................................................, ЕГН: ............................, съдебен заседател в Окръжен съд – гр. Плевен. 
 
1. Да ме представлява на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на съдебните заседатели, което ще се проведе на ____.____. 20____ г, да се изказва и да гласува вместо мен.
 
2. Във връзка с горното да се подписва от мое име там където стане нужда.
 
 
 
____.____.20___ г.                                                УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: ____________
 


5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР