ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 НОВИНИ    Новини от съда  
 Новини от съда

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
В края на месец април 2018 година, приключи провеждането на инициативата на Висшия съдебен съвет – образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, за учебната 2017-2018 година.
В програмата взеха участие 4 училища от град Плевен, определени от Регионалното управление на образованието – град Плевен. Това са училищата – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, Математическа гимназия „Гео Милев“ град Плевен, СУ „Стоян Заимов“ и СУ „П.К.Яворов“.
През месеците февруари и март, лектори от Окръжен съд Плевен, посетиха сградите на училищата, по предварително определен график, където се срещнаха с ученици от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, като представиха пред тях различни теми свързани с превенция и повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България, повишаване на правната им култура, превенция на детското насилие и повишаване степента на спазване на законите. Съдиите, които се включиха в Програмата като лектори, бяха заместник председателите на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков; съдия Силвия Кръстева и младши съдия Десислава Николаева.
През месец април протече финалният етап от Образователната програма, а именно посещението на ученици в сградата на Окръжен съд Плевен и участието им в симулативен процес. За целта, на учениците беше изпратен казус, който те да разучат и да разпределят своите роли като прокурор, адвокат, съдебни заседатели, обвиняеми, свидетели…Датите на посещенията на учениците бяха 16, 19, 23 и 30.04. Лекторите участващи в програмата, насочваха децата и ги запознаваха с начина на протичане на едно съдебно заседание.
Образователната програма е продължение на пилотната такава, която е проведена за първи път през учебната 2014/2015 година. След оценка на пилотната Образователна програма и нейното надграждане се планира разширяване на обхвата й и включване на по-голям брой училища и ученици, както от гимназиалния, така и от прогимназиалния курс на обучение. Крайната цел на Програмата е официалното й въвеждане от Министерството на образованието и науката като факултативен/свободно избираем предмет или като тема от учебното съдържание на „Час на класа“ в учебните планове на българското училище.
През учебната 2018/2019 година предстои провеждането на още лекции и включване на учениците в инициативи, част от Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като всяко едно училище може да заяви своето желание за участие.
 
Снимки:
 
 
 
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
На 16.04.2018 година, в Районен и Окръжен съд Плевен бе проведена инициативата „Ден на отворени врати“.
В 14:00 часа, Съдебната палата в град Плевен беше посетена от ученици от Х-ти клас на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, техни преподаватели и представители на местни медии.
В зала №3 на Районен съд Плевен, учениците се срещнаха с Председателя на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова и заместник председателя съдия Станислава Цонева. Там бяха запознати със спецификата на работата в районния съд и видовете разглеждани дела. Беше отговорено на зададени въпроси от страна на учениците, свързани най-вече с видовете наказания, защо не съществува наказанието „смъртна присъда“ в Република България, какво представлява условното осъждане, условното предсрочно освобождаване и наказанието „Пробация“, като учениците бяха поканени, при желание от тяхна страна да присъстват на реален съдебен процес в Районен съд Плевен.
След това, в зала №8 на Окръжен съд Плевен, учениците разиграха симулативен процес, по казус, който им беше изпратен предварително, като децата влязоха в ролята на съдия, съдебни заседатели, прокурор, адвокати, обвиняеми и свидетели. На симулативния процес присъстваха четиримата съдии лектори в Образователната програма – заместник председателя на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова, заместник председателя на Окръжен съд Плевен – съдия Емил Банков, съдия Силвия Кръстева и младши съдия Десислава Николаева, които насочваха децата, в техните роли.
В края на посещението си учениците от Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици град Плевен, получиха по един екземпляр от Конституцията на Република България.
 

 

 

 

 

 

 

  

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Ръководството на Окръжен съд Плевен, кани най-учтиво граждани и журналисти на 16.04.2018 година, от 14:00 часа, във фоайето на Съдебната палата, когато ще се проведе инициативата „Ден на отворени врати“. Инициативата е част от кампанията на Висшия съдебен съвет за провеждане на „Дни на отворените врати в органите на съдебната власт“ и цели повишаване на правната култура на гражданите, по-добра информираност и изграждане на доверие в работата на институцията и на съдебната система като цяло.  Тази година „Ден на отворени врати“ ще се проведе съвместно с Районен съд Плевен, където гражданите ще могат да се запознаят с работата на отделните служби. Специални гости ще бъдат ученици от Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – град Плевен, които ще участват в симулативен процес, който ще се проведе от Окръжен съд Плевен.

                               Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

 

 

 Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд

 

 

                                        

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Плевенски окръжен съд обявява, че на 16.03.2018 година от 10:30 часа, в зала №8 на четвъртия етаж в Съдебната палата в град Плевен, ще се проведе Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд и Районните съдилища от съдебния му район.
На събранието ще се обсъжда доклада на Административния ръководител на Плевенски окръжен съд за дейността на съдилищата за изминалата 2017 година.
При желание, представителите на местните и регионални медии, могат да направят снимки преди началото на събранието.
Резултатите от дейността на съдилищата ще бъдат отчетени пред медиите на 29.03.3018 година от 10:00 часа, в Съдебната палата-Плевен, ул.”Димитър Константинов” №25.
Моля ако имате конкретни въпроси, които желаете да бъдат обсъждани, същите да бъдат подадени в писмен вид или по електронната поща на съда най-късно до 26.03.2018 г.Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова 


 

 

 

 

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На 27.10.2017 година Висшият съдебен съвет на Република България бе удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа, за Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

По предложение на комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС, с отличие „служебна благодарност и грамота“ бяха наградени съдиите от Окръжен съд Плевен Красимир Петракиев, Силвия Кръстева, Стефан Данчев, Весела Сахатчиева и Светла Димитрова, за техния висок професионализъм, компетентност, както и изключителен принос за участието на програмата в този престижен конкурс и удостояването със специалната награда.

Тези съдии са участвали като лектори в Програмата от самото й създаване през 2014 година, до сега, а съдия Петракиев е бил и лектор, и наставник в програмата. 

 

 

Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР