ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 НОВИНИ    Новини от съда  
 Новини от съда

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 29.03.2017г.

 

 
Плевенски окръжен съд обявява, че на 31.03.2017 година от 11:00 часа, на четвъртия етаж в Съдебната палата в град Плевен, ще се проведе Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд и Районните съдилища от съдебния му район.
На събранието ще се обсъжда доклада на Административния ръководител на Плевенски окръжен съд за дейността на съдилищата за изминалата 2016 година.
При желание, представителите на местните и регионални медии, могат да направят снимки преди началото на събранието.
Резултатите от дейността на съдилищата ще бъдат отчетени пред медиите в Деня на отворените врати – 12.04.2017 година, в Съдебната палата-Плевен, ул.”Д.Константинов” №25.
Моля ако имате конкретни въпроси, които желаете да бъдат обсъждани, същите да бъдат подадени в писмен вид или по електронната поща на съда най-късно до 07.04.2017 г.Пресаташе: Ина Минкова
 
 

 

 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 17.06.2016г.
О Б Я В Л Е Н И Е
 

            Ръководството на Плевенски окръжен съд информира всички представители на местните, регионални и национални медии, че на 23.06.2015 г. в 14.00 ч. ще се проведе обобщителна среща с ученици от 10-ти клас при Математическа гимназия „Гео Милев” гр. Плевен, в която се предвижда организиране на симулативен процес.
            Това занимание е заключително в рамките на Програма между Висш съдебен съвет гр. София и Министерство на образованието и науката гр. София имаща за цел повишаване на информираността на учащите за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България.
            Желаещите да отразят събитието следва да се явят в указания час пред зала № 8 ет.4 на Съдебната палата.                                                                     Пресаташе: Николай Господинов

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 23.11.2015г.

Уведомявам всички заинтересовани лица, че поради излизане в отпуск по болест, съдия Красимир Петракиев няма да изпълнява функции на пресаташе и връзки с обществеността до 19.12.2015 г.

До 19.12.2015 г. функциите на пресаташе и връзки с обществеността ще бъдат изпълнявани от съдия Николай Господинов.

              Връзки с обществеността:   e-mail: os_press@abv.bg    сл. тел: 064/89-29-33  личен тел.:0888441142  

 

                           И.Ф. АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН: /АЛ. ГРИГОРОВ/
 
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 19.10.2015г.
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Ръководството на Плевенски окръжен съд информира всички представители на местните, регионални и национални медии, че
На 19.10.2015г. в 18.30ч. в Актовата зала на Математическа гимназия „Гео Милев” гр.Плевен ще се открие Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури.” за учебната 2015/2016г.
Образователната програма е съвместен проект на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката и цели повишаване на правната култура на подрастващите, на информираността им относно структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България и гарантиране на максимална откритост и прозрачност в работата на органите на съдебната власт.
Адресати на програмата са учениците в МГ „Гео Милев” гр.Плевен от десети клас за учебната година в рамките на учебната програма по „Етика и право”.
         Желаещите да отразят събитието следва да се явят в Математическа гимназия „Гео Милев” гр.Плевен в 18.20ч.
 
 
                                                                            Пресаташе: Красимир Петракиев
 

ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 28.09.2015г.
О Б Я В Л Е Н И Е

Ръководството на Плевенски окръжен съд на основание Решение от Протокол №21/27.05.2014г. на Комисия „Публична комуникация” на Висш Съдебен Съвет гр.София информира представителите на местните, регионални и национални медии, че
С решение по т.5.1 от Протокол № 45 от заседанието на Висшия Съдебен Съвет проведено на 13 август 2015 г. е открита процедура за избор на Административен ръководител на Плевенски окръжен съд.
Документи за участие в конкурса са подали:
1. Александър Людмилов Григоров – Административен ръководител – председател на Плевенски окръжен съд и
2. Силвия Цветкова Кръстева – съдия в Плевенски окръжен съд.
Автобиографиите, концепциите и имотните декларации на двамата кандидати са публикувани на интернет страницата на ВСС-София.
Прилагаме препратка към двете страници с автобиографиите.

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/9/ag-avtob.pdf

http://www.vss.justice.bg/root/f/upload/9/sk-avtob.pdf                                                                                                                    Пресаташе: Красимир Петракиев
 
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 25.06.2015г.
О Б Я В Л Е Н И Е
На 25.06.2015г. в 13.00ч. се проведе симулативен процес с участието на ученици от 10-ти клас при Математическа гимназия „Гео Милев” гр. Плевен.
         Съдебният състав /от седем ученици/ постанови присъда по чл.129 ал.1 от НК за причиняване на средна телесна повреда, с която наложи на подсъдимия наказание пробация – безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от осем месеца.
                                                                                                                      Пресаташе: Красимир Петракиев
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 23.06.2015г.
 
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 12.09.2014г.
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 29.04.2014г.
ЗАПОВЕД №РД-70 29.04.2014г.                                                             
   На основание чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ и във връзка с решение по протокол №10, от проведено заседание на Висшия съдебен съвет на 06.03.2014г. за преназначаването на основание чл.194 ЗСВ на съдиите от Военен съд-Плевен за съдии в Окръжен съд-Плевен и с оглед осигуряване на по-добри условия за провеждане на процедури по ГПК от съдебните изпълнители и на основание чл.488, ал.1 от ГПК                             
ЗАПОВЯДВАМ :
        СЧИТАНО от 08.05.2014г., зала №10, на етаж 4 в Съдебната   палата да се предоставя ежедневно при необходимост на съдебните изпълнители за провеждане на съответните  процедури от 8.30ч.до 11.00 ч.
                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН : /АЛ. ГРИГОРОВ /
 
 
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН - 02.04.2014г.
            Съгласно правилата за работа с медиите на Плевенски окръжен съд се публикува настоящата информация за настъпили кадрови промени в Плевенски окръжен съд за месец април 2014г. 
 С Протокол №10 от заседание на ВСС от 06.03.2014г. – допълнителни точки в дневния ред са взети следните решения: 
 4.1. На основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ, СЪКРАЩАВА 1 (една) длъжност „съдия” във Военен съд гр. Плевен, считано от 01.04.2014г.
 4.2. На основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ, РАЗКРИВА 1 (една) длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, считано от 01.04.2014 г. 
 4.3. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194 ЗСВ полковник Иван Найденов Радковски – председател на Военен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, без конкурс, считано от 01.04.2014 г. 
 4.4. На основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ, СЪКРАЩАВА 1 (една) длъжност „съдия” във Военен съд гр. Плевен, считано от 01.04.2014 г.
 4.5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ, РАЗКРИВА 1 (една) длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, считано от 01.04.2014 г. 
 4.6. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194 ЗСВ полковник Емил Николов Райковски – заместник-председател на Военен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, без конкурс, считано от 01.04.2014 г. 
 4.7. На основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ, СЪКРАЩАВА 1 (една) длъжност „съдия” във Военен съд гр. Плевен, считано от 01.04.2014 г. 
 4.8. На основание чл. 30, ал. 1, т. 2 и т. 3 във вр. с чл. 194 от ЗСВ, РАЗКРИВА 1 (една) длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, считано от 01.04.2014 г.
 4.9. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194 ЗСВ полковник Мариан Василев Иванов – съдия във Военен съд гр. Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен, без конкурс, считано от 01.04.2014 г.
 На 01.04.2014г. съдиите встъпиха в длъжност, като съгласно разпределението на съдиите по отделения и тримата ще разглеждат наказателни дела.
 В длъжност встъпиха и трима съдебни служители също прехвърлени от разформирования Военно-окръжен съд гр. Плевен. 
                                                                                 Връзки с обществеността               e-mail: os_press@abv.bg
ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН  - 05.12.2013г.

 

   Ръководството на Плевенски окръжен съд най-учтиво кани всички представители на националните и регионални медии на неформална КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА СРЕЩА, която ще се проведе на 20.12.2013г. от 14.00ч., в зала №8, четвърти етаж в Съдебната палата-Плевен, ул.”Д.Константинов” №25.

    Моля ако имате въпроси по конкретни дела да ги поставите предварително на електронната поща по телефон или в писмен вид.

                                                                                                             Пресаташе: Красимир Петракиев 

 

 ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ПЛЕВЕН  - 04.06.2012г.

            Съгласно правилата за работа с медиите на Плевенски окръжен съд се публикува настоящата информация за настъпили кадрови промени в Плевенски окръжен съд за месец май 2012г. 

 

С Протокол №20 от заседание на ВСС от 10.05.2012г. – допълнителни точки в дневния ред са взети следните решения:

   1 . На основание чл. 160 във вр. с чл. 175, ал. 7 от ЗСВ ОСВОБОЖДАВА Силвия Цветкова Кръстева от заеманата длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Плевен, считано от датата на вземане на решението.  

 1.2. На основание чл. 160 във вр. с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ НАЗНАЧАВА Стефан Асенов Данчев – съдия в Окръжен съд гр. Плевен с ранг „съдия в АС” на длъжност „Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Плевен с ранг „съдия в АС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност;  

 

 1.3. На основание чл. 160 от ЗСВ НАЗНАЧАВА на Силвия Цветкова Кръстева – досегашен „Заместник на административния ръководител – заместник-председател” на Окръжен съд гр. Плевен с ранг „съдия във ВКС и ВАС” на длъжност „съдия” в Окръжен съд гр. Плевен с ранг „съдия във ВКС и ВАС”, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.  

С Протокол №22 от заседание на ВСС от 31.05.2012г. са взети следните решения:  

<span style="mso-fare</body></html>5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР