ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 НОВИНИ    Новини от съда  
 Новини от съда

 

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Плевенски окръжен съд обявява, че на 29.03.2019 година от 10:30 часа, в зала №8 на четвъртия етаж в Съдебната палата в град Плевен, ще се проведе Годишно отчетно събрание на Плевенски окръжен съд и Районните съдилища от съдебния район.
На събранието ще се обсъжда доклада на Административния ръководител на Плевенски окръжен съд за дейността на съдилищата за изминалата 2018 година.
При желание, представителите на медиите, биха могли да направят снимки преди началото на събранието.
 
 
 
                              Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
 
На 20.02.2019 година, се проведе последната от редицата лекции, които бяха осъществени в ОУ „Петър Берон“ град Плевен, от съдии към Окръжен съд град Плевен, по инициатива на самото училище.
Лекциите бяха общо 4 на брой и се проведоха по предварително уточнен график, в сградата на училището, пред ученици от седми, шести и пети клас. Лектори бяха заместник председателите на Окръжен съд Плевен – съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков. Те запознаха децата с професията на съдиите, прокурорите, следователите и адвокатите, хулиганските прояви на непълнолетните лица и последиците от тях, възпитателните мерки за деца при противообществени прояви и начинът, и местата за прилагането им.
Целта на тази инициатива е повишаването на правната култура на учениците относно правата и задълженията, които имат като граждани на Република България, както и запознаването им с работата на магистратите.
Предстои посещение на ученици от ОУ „Петър Берон“ в сградата на Окръжен съд Плевен, където да видят реално какви са особеностите при влизане в съдебната палата, какво представлява съдебната зала и какви са правилата при провеждането на едно съдебно заседание.
 
 
 
Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Днес – 11.02.2019 година, бе официалното откриване на пътуващата изложба „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция“ в град Плевен. На откриването Окръжен съд Плевен, бе представен от заместник председателя – съдия Екатерина Панова.
Изложението бе открито от областния управител Мирослав Петров. На същото присъстваха ръководители и представители на множество институции, организации и медии от града.
В изложбата са представени исторически документи свързани с работата върху Търновската конституция, Учредителното събрание, както и данни за първите народни представители.
Следващият град, за където ще отпътува експозицията е Русе, където ще бъде открита на 18.02.2019 година.
 
 
 
                              
 
Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова
 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
 
Днес – 22.01.2019 година ще се проведе първата от редицата лекции, които ще бъдат осъществени в ОУ „Петър Берон“ град Плевен, по инициатива на самото училище.
Лекциите ще бъдат 4 на брой и ще обхванат ученици от пети, шести и седми клас. Темите са избрани от самото училище и са следните: „Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател и запознаване със статута на магистратите“, „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“ и „Хулигански прояви на непълнолетни лица и последици. Детското насилие“.
Лектори са съдии от Окръжен съд Плевен, а именно заместник председателите – съдия Екатерина Панова и съдия Емил Банков, които ще посещават сградата на ОУ „Петър Берон“ по предварително уточнен график.
  
                              Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

                         

                             ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 Днес - 21.12.2018 година, коледарчета от ІV-та група „Мечо пух“ на СОДГ „Теменуга“ град Плевен, наричаха за здраве и берекет, и пяха коледарски песни, в Съдебната палата в град Плевен, с което донесоха много празнично настроение на магистрати, служители и граждани. Посещението е по покана лично от заместник председателя на Районен съд Плевен, съдия Светослава Цонева. Тя, както и председателя на Районен съд Плевен – съдия Даниела Дилова, приветстваха малките коледарчета и им поднесоха лакомства, подготвени специално за тях.

                                    Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

  

 

 

 

                                               

      

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

По инициатива на Плевенски окръжен съд, целяща повишаване правната култура на подрастващите, ще бъдат изнесени редица лекции пред ученици от ОУ „Йордан Йовков“ град Плевен.  Лекциите ще обхванат децата от седмите класове. Темите на същите са избрани от техни преподаватели и са свързани с наболели въпроси, касаещи днешното общество, като превенция срещу употребата на наркотични вещества, домашното насилие над малолетни и непълнолетни, възпитателните мерки при противообществени прояви, както и хулиганските прояви на непълнолетните лица. Лектори са съдии от Окръжен съд Плевен, а именно заместник председателя съдия Емил Банков и съдия Силвия Кръстева. Те ще посещават сградата на училище „Йордан Йовков“ в четири поредни вторника през месец октомври, като първата лекция ще се проведе на 9 октомври 2019 година.

                               Служител „Връзки с обществеността“: Ина Минкова

 

 

 

 

 

През учебната 2018/2019 година предстои провеждането на още лекции и включване на учениците в инициативи, част от Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, като всяко едно училище може да заяви своето желание за участие.
 
Снимки:
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР