ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен    Съдебно-административни услуги  
 Съдебно-административни услуги

Какви услуги Ви предлагаме?

  • Издаване на удостоверение за актуално състояние на фирма от Регионален търговски регистър
  • Издаване на удостоверение за актуално състояние на фирма от Национален търговски регистър
  • Справка за движението на фирмено дело
  • Експресна услуга по вписване на обстоятелства за фирма в Електронен търговски регистър
  • Справка за фирма от Регионален търговски регистър
  • Справка за фирма от Национален търговски регистър

Къде ще получите резултата от изпълнението на заявената от Вас услуга?

  • Резултатите от всички услуги можете да получите във ОС-Плевен.
  • Заедно със заявения документ ще получите и документите, удостоверяващи изпълнението: разписка за платена съдебна такса и фактура за извършената услуга.

Резултатите от заявките за справки в Регионален и Национален търговски регистри можете да получите като файлове, прикрепени към съобщението за изпълнение на Вашата заявка5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР