ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен    Служби  
 Служби в Окръжен съд - гр. Плевен

Съдебен администратор - тел.: 064/892950             четвърти етаж (стая 405)

Административен секретар - тел.: 064/892913        първи етаж (стая 117)

Системен администратор - тел.:064/892917             първи етаж (стая 103)

Главен счетоводител - тел.: 064/ 892916                  първи етаж (стая 116)

Управител сгради - тел.: 064/892917                          първи етаж (стая 103)

Съдебни секретари тел.: 064/892937, 892939           четвърти етаж (стая 416 и стая 418)

Регистратура - тел.: 064/892912                                  първи етаж (стая 100)

Архив - тел.: 064/892912                                               първи етаж (стая 102)

Статистик - тел.: 064/892937                                        четвърти етаж (стая 418)5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР