ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен    Контактна информация  
 Контактна информация

Адрес:  5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25,  e-mail: os_pleven@abv.bg

 Прием на граждани от председателя на Окръжен съд - Плевен

Телефони:

Председател: (064) 892 945

Заместник председатели: (064) 892 935 ; (064) 892 930

Съдебен администратор: (064) 892 950 

Административен секретар: (064) 892 913  Факс: (064) 800916

Връзки с обществеността:(064) 892 937 ; 0879 066 712 

Наказателно деловодство (064) 892 918 Факс: (064) 800243

Гражданско деловодство (064) 892 919

Търговско деловодство (064) 892 910

Главен счетоводител: (064) 892 916

Системен администратор: (064) 892 917

За кореспонденция по дела:  e-mail: os_dela@abv.bg   5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР