ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
ДЕЛА С ОСОБЕН ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 
 462838 
 Начална страница  
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                              ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

Във връзка с актуализиране на списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица за съдебния район на Плевенски окръжен и административен съд за 2016 година, ВСИЧКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА, трябва да представят в Окръжен съд Плевен – административен секретар следните документи:
1. Актуално свидетелство за съдимост, в което изрично да е посочено, че се издава за съдебен експерт.
2. Декларация по чл. 11, т.6 и т.9 от Наредба № 2/29.06.2015г. по (образец).
3. Декларация за съгласие (образец)
4. Актуална снимка (формат - документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
5.Справка за вещо лице / образец/

Информация относно процедурата за включване на нови експерти в списъците с вещи лица за 2016 г.

На основание чл. 402, ал. 1 от Закона за съдебната власт в Окръжен съд – Плевен се открива процедура за допълване на утвърдения списък на вещите лица за съдебен район на Плевенски окръжен и административен съд.
Съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2015г.), предложенията за изменение и допълване на утвърдения списък на вещите лица ще се приемат до 30 септември 2015 г. при административния секретар на Окръжен съд Плевен или в регистратурата на Административен съд Плевен, както и по пощата на адреса на съответния съд.

За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания (съгласно чл. 7 от Наредба № 2 от 29.07.2015 год. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица):

1.Притежава степен на образование или професионална квалификация, съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР - завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
2. Има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР - успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;
3.Не е осъждано за престъпление от общ характер;
4.Не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
5.Не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;
6.Има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Лицата, които кандидатстват за вписване в списъка за 2016 г. като съдебни експерти, следва да подадат следните документи:
1. Заявление по чл. 10 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (по образец) на хартиен носител;
2. Документите, посочени в чл. 11 от Наредба № 2 от 29.06.2015 год. за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица (обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г.), а именно:

- лична карта – копие;
-диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация - нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР - документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;
-свидетелство за съдимост, в което да е посочено, че се издава,
за да послужи за вещо лице;
- декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;
- документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;
-декларация, че лицето не е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;
- разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
- удостоверение за достъп до класифицирана информация (при наличие на издадено такова);
-декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.
3. Документ, удостоверяващ наличието на допълнителна квалификация – заверено копие;
4. Актуална снимка (формат - документи за самоличност) - за издаване „Карта на вещо лице”.
5.Справка за вещо лице / образец/

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЕКРЕТАР НА ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 01 ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2015 г.


Образци на документи за попълване:
Заявление
Декларация по чл. 11, т.4 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Декларация по чл. 11, т, 6 и т.9 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.
Справка за вещо лице

 

    От месец март 2013г. в счетоводството на Окръжен съд - Плевен са монтирани ПОС терминални устройства за плащания с дебитни и кредитни карти по транзитната сметка /приемане на Държавни такси/ и по набирателната сметка /хонорари за вещи лица, свидетели и съдебни гаранции/.

                             ************************

Във връзка с подобряване на достъпа до правосъдие на граждани и адвокати и оптимизиране работата на съда, Ви уведомяваме, че в Окръжен съд - Плевен е създадена нова електронна поща, която се използва от съдебните деловодители за изпращане на документи, поискани от адвокати и страни по делата.

Адвокати и страните по делата могат да подават заявления в деловодствата на Окръжен съд - Плевен на хартиен носител, в които да посочват актуалния си е-mail адрес, както и да посочват е-mail адрес в Исковите молби.

  

Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове на сайта на Окръжен съд - Плевен

   

Актуализиран списък на вещите лица за 2015 г.

 Апелативен съд 
гр. Велико Търново
Окръжна прокуратура 
гр. Плевен
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен окръг Плевен
Нотариуси 
Списък с нотариуси
Съдебен окръг Плевен
Вещи лица 
Списък
За съдебен район Плевен
Връзки 
Адреси
Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР