ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 
 663639 
 Начална страница  
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ

08.09.2017 г.

НАРЕДБА № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица 

ВАЖНО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Заявление                                                                

Справка за вещо лице                                             

Декларации                                                              

Съдебни експертизи по класове и видове

                                                           

  ************************

От месец март 2013г. в счетоводството на Окръжен съд - Плевен са монтирани ПОС терминални устройства за плащания с дебитни и кредитни карти по транзитната сметка /приемане на Държавни такси/ и по набирателната сметка /хонорари за вещи лица, свидетели и съдебни гаранции/.

                                       ************************

Във връзка с подобряване на достъпа до правосъдие на граждани и адвокати и оптимизиране работата на съда, Ви уведомяваме, че в Окръжен съд - Плевен е създадена нова електронна поща - os_dela@abv.bg, която се използва от съдебните деловодители за изпращане и получаване на документи от адвокати и страни по делата.

Адвокати и страните по делата могат да подават заявления в деловодствата на Окръжен съд - Плевен на хартиен носител, в които да посочват актуалния си е-mail адрес, както и да посочват е-mail адрес в Исковите молби.

  

Указания за начина на достъп до публикуваните съдебни актове на сайта на Окръжен съд - Плевен

   

Актуализиран списък на вещите лица за 2017 г.

 Апелативен съд 
гр. Велико Търново
Окръжна прокуратура 
гр. Плевен
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен окръг Плевен
Нотариуси 
Списък с нотариуси
Съдебен окръг Плевен
Вещи лица 
Списък
За съдебен район Плевен
5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР