ОКРЪЖЕН СЪД - гр. ПЛЕВЕН
 Бързи 
Връзки
Ok
ОКРЪЖЕН СЪД - град Плевен
Контактна информация
Банкови сметки и бюджет
Структура
Съдии
Служби
Деловодства
Съдебно-административни услуги
История на съда
СПРАВКИ ПО ДЕЛА
Насрочени дела
Свършени дела
Влезли в законна сила
Регистър на отводи и самоотводи
СЪДЕБЕН ОКРЪГ
Районен съд - гр. Плевен
Районен съд - гр. Левски
Районен съд - гр. Червен Бряг
Районен съд - гр. Никопол
Районен съд - гр. Кнежа
НОВИНИ
Новини от съда
Годишни отчетни доклади
Стажант-юристи
Съдебни заседатели
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРЕСОФИС
Седмичен информационен бюлетин
Ход на дела
Постановени съдебни актове
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
ПOЛЕЗНО
Примерни съдебни бланки
гр. ПЛЕВЕН
 
 845632 
 Начална страница  
  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

  

Считано от 29.11.2019 г. Окръжен съд Плевен има нова

интернет страница, намираща се на адрес:

https://pleven-os.justice.bg/

 

Информацията на настоящата страница ще бъде актуализирана до 01.12.2019г.

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА И СЪДЕБНИ ПРЕВОДАЧИ 

ВАЖНО ЗА ВЕЩИ ЛИЦА

Заявление                                                                

Справка за вещо лице                                             

Декларации                                                              

     ***********************

От месец март 2013г. в счетоводството на Окръжен съд - Плевен са монтирани ПОС терминални устройства за плащания с дебитни и кредитни карти по транзитната сметка /приемане на Държавни такси/ и по набирателната сметка /хонорари за вещи лица, свидетели и съдебни гаранции/.

  *********************

Във връзка с подобряване на достъпа до правосъдие на граждани и адвокати и оптимизиране работата на съда, Ви уведомяваме, че в Окръжен съд - Плевен е създадена нова електронна поща - os_dela@abv.bg, която се използва от съдебните деловодители за изпращане и получаване на документи от адвокати и страни по делата.

Адвокати и страните по делата могат да подават заявления в деловодствата на Окръжен съд - Плевен на хартиен носител, в които да посочват актуалния си е-mail адрес, както и да посочват е-mail адрес в Исковите молби.

Актуализиран списък на вещите лица за 2019 г.

 Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за 2019 г.Апелативен съд 
гр. Велико Търново
Окръжна прокуратура 
гр. Плевен
Адвокати 
Адвокатска колегия
Съдебен окръг Плевен
Нотариуси 
Списък с нотариуси
Съдебен окръг Плевен
Вещи лица 
Списък
За съдебен район Плевен
5800 Плевен, ул. Димитър Константинов № 25; тел.: (064) 892 913, факс (064) 810 203  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР